top of page

הגדרות

“המועדון” משמעו מועדון הכדורגל הפועל פתח-תקוה.
 

“האצטדיון” משמעו אצטדיון המושבה/שלמה ביטוח וכן כל אצטדיון ו/או מקום אחר בבעלותו של המועדון ו/או אשר המועדון משחק בו משחק ו/או אשר בשימושו או חזקתו של המועדון לצורך משחק (כהגדרתו להלן) לרבות השטחים מחוץ אליו והסמוכים לו.
 

“משחק” משמעו כל משחק כדורגל אשר המועדון הינו צד לו ו/או משתתף בו ואשר מתקיים באצטדיון (לרבות משחק חוץ).
 

“כרטיס” משמעו כרטיס נייד מקודד ומודפס או כל צורה אחרת של כרטיס (ו/או כל זכות הנובעת ממנו או הקשורה אליו), אשר מקנה זכות כניסה לאצטדיון. למעט במקרים בהם צוין אחרת, השימוש במונח “כרטיס” להלן משמעו כרטיס מנוי וכרטיס עבור משחק (כהגדרת מונחים אלו להלן), בהתאם לעניין.
 

“כרטיס משחק” משמעו כרטיס כניסה למשחק מסוים, כפי שמופיע על גבי הכרטיס.
 

“כרטיס מנוי” משמעו כרטיס כניסה למשחקיו הביתיים של המועדון בליגה הסדירה במהלך עונה אחת, כפי שמופיע על גבי הכרטיס.

 

“תקנון” משמעו כללי הכניסה וההתנהגות באצטדיון ותנאי השימוש בכרטיסים שבמסמך זה.
 

“חוקים” ההוראות המפורטות בתקנוני פיפ”א, אופ”א וההתאחדות לכדורגל בישראל וכן כל דין רלוונטי אחר.
 

תנאי כניסה לאצטדיון והתנהגות באצטדיון ובסביבתו
משחק הכדורגל הוא אירוע ספורט הנועד להנאת קהל האוהדים, הצופים והמשתתפים. קיום וכיבוד כללי הכניסה וההתנהגות באצטדיון על ידך, כאוהד, יתרמו לקיומו של המשחק באווירה הוגנת וספורטיבית ויגרמו לאוהדים נוספים, ובניהם בני נוער ונשים, להגיע למשחקי הכדורגל, ועל כן יש לשמור על כללים אלה. בכניסתך לאצטדיון, הנך מצהיר ומאשר כי קראת, הבנת, קיבלת והסכמת להיות כפוף ולציית לתנאי הכניסה לאצטדיון, כפי שיעודכנו מעת לעת.
 

1. על מנת להיות זכאי להיכנס לאצטדיון, עליך להציג את כרטיס המשחק ו/או כרטיס המנוי בכל משחק. עליך להציג את הכרטיס יחד עם תעודה מזהה, במידה שתתבקש לעשות כן על ידי סדרן, איש ביטחון, עובד המועדון או שוטר.
 

2. כל אדם המבקש להיכנס לאצטדיון נותן אישורו למועדון ו/או מי מטעמו לבצע חיפוש בגופו ו/או בכליו טרם כניסתו לאצטדיון וכי המועדון ו/או מי מטעמו רשאי לסרב להכניסו לאצטדיון וכן להוציאו מהאצטדיון בשל סירובו לביצוע חיפוש כאמור ו/או בשל היותו נושא חפץ אסור.
 

3. חובה לשמור על הסדר הציבורי בתחומי האצטדיון ובסביבתו. התנהגות בלתי הולמת ו/או בלתי ספורטיבית ו/או מתסיסה אסורה בהחלט.
 

4. חל איסור מוחלט להיות מעורב, לעסוק או לנקוט בכל מעשה אלימות (לרבות גרימת זנק לגוף ו/או לרכוש), או לאיים, פיזית או מילולית, בתחומי האצטדיון, בסביבתו, בדרך לאצטדיון או בחזרה ממנו, לפני המשחק, במהלכו ולאחריו.
 

5. המועדון רשאי שלא להכניס לאצטדיון ו/או להוציא מהאצטדיון כל אדם אשר נוכחותו או התנהגותו מעלה חשש סביר להיותה מקור לסכנה, לאיום על הסדר הציבורי או עבירה לפי חוק איסור האלימות בספורט (לרבות במקרים בהם האדם הינו, או נראה לכאורה, במצב של שכרות או תחת השפעת סמים).
 

6. אין להתבטא בהתבטאויות גזעניות, לרבות קריאות, נהמות, הנפת שלטים ובכל דרך ביטוי אחרת, שיש בהן משום איום, השפלה, ביזוי, גילוי איבה, עוינות, אלימות או גרימת מדנים כלפי אדם, ציבור או חלקים של האוכלוסייה והכל בשל השתייכות לגזע, לדת או למוצא לאומני אתני.
 

7. חל איסור להיכנס לתחומי המגרש (מעבר לגדר החוצצת בין המגרש לבין היציע) לפני המשחק, במהלכו או לאחריו.
 

8. חל איסור על הכנסת אלכוהול, שתייה בפחיות, בבקבוקי פלסטיק ובבקבוקי זכויות לאצטדיון. העישון מותר במקומות המיועדים לכך בלבד. שימו לב, מפרים הוראות אלו עלולים לקבל קנסות בהתאם להוראות הדין.
 

9. חובה לכבד את ממלאי התפקידים באצטדיון, לרבות סדרנים, שוטרים, אחראי בטיחות ומנהל האירוע ולציית להוראותיהם. המועדון ו/או מי מטעמו רשאי שלא להכניס לאצטדיון ו/או להוציא מהאצטדיון כל אדם אשר לא יציית לכל הוראה סבירה של ממלא תפקיד כאמור לעיל.
 

10. חל איסור מוחלט להכניס לתחומי האצטדיון ו/או לעשות שימוש באצטדיון ובסביבתו, לרבות השלכה בתחומי האצטדיון של “חפץ אסור” כהגדרתו בחוק איסור אלימות בספורט, התשס”ח-2008, ובכלל זה כלי ירייה, חומר נפץ, סכין ואולר, חומר מסוכן ואמצעים כימיים, אשר הפעלתם גורמת לקולות נפץ, עשן או אור, לרבות חזיזים. בשום פנים אין להשליך למגרש, לשבילים באצטדיון ו/או לכל מקום אחר באצטדיון, כל חפץ אשר השלכתו עלולה לגרום לפגיעה או פציעה.
 

11. בכניסתך לאצטדיון, לרבות פעילויות שמקיים המועדון בסביבת האצטדיון, הנך מבין ומאשר כי ייתכן ותצולם (תמונות סטילס/סרטוני וידאו) וכי צילומים/סרטוני וידאו אלו עשויים לשמש את המועדון, בין היתר, במסגרת פעולות שיווק וקידום מכירות. לפיכך, הנך נותן הסכמתך לשימוש בצילומים/וידאו אשר הנך כלול בהם כאמור. במידה והצילומים/וידאו כאמור יכלול אותך באופן בולט, המועדון יעשה מאמצים סבירים על מנת לקבל הסכמתך טרם פרסום התמונות/הוידאו, ואולם מוסכם כי במידה והדבר לא יתאפשר באופן סביר, אזי כניסתך לאצטדיון תהווה ראיה להסכמתך כאמור, אלא אם הודעת למועדון אחרת בכתב. במידה והאדם הכלול בצילום/וידאו הינו קטין (מתחת לגיל 18), אזי ההורה או הבגיר הנלווה לקטין באצטדיון יהוו לעניין זה נותני ההסכמה כאמור עבור ובשם הקטין.
 

12. אין להכניס לאצטדיון ו/או להשתמש בתחומי האצטדיון בכל ציוד אשר באמצעותו ניתן להקליט או להעביר קול, תמונה או כל מידע או אינפורמציה אחרים בנוגע למשחק או לאצטדיון. הכנסת טלפונים ניידים לתוך האצטדיון מותרת לצורך שימוש אישי בלבד.
 

13. אסורה הפצה, מכירה או הצעה של כל מוצר מכל סוג בתחומי האצטדיון, אלא אם הדבר אושר מראש ובכתב על ידי המועדון.
 

14. במקרה של הפרת התקנון ו/או ביצוע עבירה, בתחומי האצטדיון ו/או בסביבתו, המועדון יהיה רשאי לנקוט באחד או יותר מהצעדים הבאים: (1) ליתן אזהרה; (2) לאסור ו/או לא לאשר כניסתו של אדם לאצטדיון; (3) להוציא אדם מהאצטדיון; (4) להחרים ו/או לבטל כרטיס משחק ו/או כרטיס מנוי; (5) לאסור ו/או לא לאשר השתתפותו ו/או כניסתו העתידיים של אדם לאצטדיון ו/או מחברות במועדון ו/או לכל אירוע אחר של המועדון, למשך כל זמן שהמועדון יראה לנכון; (6) לנקוט בכל אמצעי משפטי ו/או חוקי אחר כנגד אותו אדם.

זכור: ההתנהגות שלהלן מהווה הפרה חמורה של תנאי הכניסה לאצטדיון והתנהגות באצטדיון ובסביבתו: (1) מעורבות במעשי אלימות ו/או איומים או עידוד למעשים אלו; (2) התנהגות ו/או התבטאויות (לרבות שירה או כל דרך ביטוי אחרת) שיש בהן משום אפליה, גזענות, איום, השפלה, אלימות; (3) מרמה או שימוש לרעה בכרטיס; (4) זריקת חפץ כלשהו באצטדיון, אשר עלול לגרום לפגיעה או לנזק, לאדם או לרכוש.
 

15. האצטדיון וסביבתו מוגנים במצלמות אבטחה במעגל סגור. המועדון עשוי להשתמש – או להעביר לשימושם של המשטרה ו/או הרשויותהשונות (לרבות בענף הכדורגל ומועדוני כדורגל אחרים) – כל מידע (לרבות שם, פרטים מזהים, הקלטות ותמונות) במסגרת ו/או בקשר עם כל הליך, כפי שהמועדון יראה לנכון ובהתאם להוראות החוק.
 

16. השבה של כרטיס שהוחרם ו/או החזרה לשימוש של כרטיס שבוטל, יהיו כפופים לשיקול דעתו הבלעדי של המועדון. החזר כספי יהיה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של המועדון ובהתאם לנסיבות הרלבנטיות. בכל מקרה, לא יינתן החזר כספי או תשלום כלשהו במידה והכרטיס הוחרם או בוטל בשל הפרה של התקנון ו/או אשר גרמה נזק למועדון ו/או הטילה על המועדון אחריות כלשהי.
 

17. המועדון רשאי לנקוט בפעולות משפטיות נגד מחזיק הכרטיס בגין כל קנס, הפסד, הוצאה, עונש, אחריות ו/או נזקים אשר הוטלו או נגרמו למועדון או שהמועדון נאלץ לשאת בהם כתוצאה, ישירה או עקיפה, ממעשה ו/או מחדל של מחזיק הכרטיס.
 

18. הכניסה למקומות אשר הכניסה אליהם הוגבלה למורשים בלבד אסורה לאנשים שאינם מורשים.
 

זכור: משחק הכדורגל הינו אירוע ספורט המיועד להנאתך ולהנאת כל בני המשפחה. שמירה על כללי התנהגות ועידוד קבוצתך יבטיחו קיום משחק כדורגל מהנה, הוגן וברוח ספורטיבית. אי ציות לכללים הנ”ל, עלול לגרום להרחקתך מהאצטדיון ולנקיטת צעדים נוספים בהתאם לחוק.

 

 

נגישות
במשחקי המועדון באצטדיון, המועדון ממשיך במדיניות על פיה נכים המתניידים באופן קבוע בכיסאות גלגלים יחד עם המלווים שלהם (מלווה אחד לכל אדם), לא ישלמו עבור כרטיס כניסה למשחק אלא יקבלו כרטיס כניסה ליציע הנגיש באצטדיון. יש צורך בהרשמה מוקדמת באמצעות שליחת אימייל לכתובת office@hapoelpt.com ובצירוף צילום תעודת נכה ותיאום מראש ושם מלא של המלווה. בפנייה על הפונה לציין אם הוא בעל תג נכה לפי חוק חניה לנכים, תשנ”ד-1993 ו/או התקנות שהותקנו מכוחו ואם הוא זקוק לחנייה נגישה ואם כן – מה סוג הרכב (גבוה או נמוך).
 

כידוע, יש מספר מקומות מוגבל עם נגישות עבור אנשים המתניידים בכיסאות גלגלים והכרטיסים יחולקו על בסיס מקום פנוי כאשר תינתן עדיפות לנכים המלווים את המועדון במהלך השנים. על מנת לשמור על בטיחות הצופים, לא תותר כניסת נכים מעבר לכמות המקומות המיועדת לכך. המקום בכרטיס הנו לפי שיקול דעת המועדון ללא כל התחייבות למיקום.
 

אנא שימו לב:

אלו שיבחרו להגיע למשחק ללא תיאום מראש, לא יוכלו להיכנס. אלו שלא יעדכנו אם הם בעלי תו נכה וזקוקים לחניה, לא יוכלו לחנות בחניות המתאימות בסביבת האצטדיון. ברצוננו להדגיש כי הכניסה הינה לנכים המתניידים בכיסא גלגלים באופן קבוע.
 

תנאי שימוש בכרטיסים
בקשה לרכישת כרטיס וכן החזקה ו/או שימוש בכרטיס מהווים הסכמה מצדך לכל תנאי השימוש בכרטיסים ולתנאי הכניסה לאצטדיון, והתחייבות מצדך לציית להם ולפעול על פיהם, כפי שיעודכנו מעת לעת. המועדון שומר על זכותו לסרב למכור כרטיס למשחק לכל אדם אשר, לפי שיקול דעתו של המועדון, אינו עונה לתנאים הנ”ל.
 

1. הנפקת הכרטיס כפופה לחוקים ולתקנונים של פיפ”א ו/או אופ”א ו/או ההתאחדות לכדורגל בישראל, תנאי השימוש בכרטיסים ותנאי הכניסה לאצטדיון.
 

2. כרטיסי מנוי וכרטיסי משחק ליציעים המיועדים לאוהדי המועדון הינם לשימוש אוהדי המועדון בלבד. בקשתך לקבלת ו/או רכישת כרטיסי מנוי וכרטיסי משחק ליציעים המיועדים לאוהדי המועדון, מהווה הצהרה והתחייבות מצדך כי הנך אוהד המועדון.
 

3. המועדון רואה בבעלי כרטיסי מנוי ובבעלי כרטיסי משחק ליציעים המיועדים לאוהדי המועדון, כשגריריו של המועדון, ולפיכך אלו מצופים להתנהג בהתאם ובאופן ראוי בעת משחק ובדרך אליו וממנו.
 

4. המועדון שומר על זכותו לשנות את מקום ישבתו של בעל הכרטיס לכל מושב אחר באצטדיון בכל עת; המועדון עשוי לעשות שימוש בזכותו זו, בין היתר אך לא רק, במקרים הבאים: (א) במידה והמועדון נדרש לכך לפי הוראות כל דין ו/או כל גוף או רשות מוסמכים; (ב) במידה ואזור האצטדיון בו ממוקם מושבו של בעל הכרטיס נסגר; (ג) מסיבות בטיחותיות, ביטחוניות, שיפוצים, תיקונים או סיבות סבירות אחרות. אין באמור בהוראות תקנון זה כדי להקנות זכות או התחייבות כי המושב המצוין על גבי הכרטיס יעמוד לרשות בעל הכרטיס גם בעונה הבאה ו/או במשחק הבא.
 

5. מקום ותאריך המשחק וכן שעת פתיחת המשחק הרשמית יפורסמו באמצעי המדיה הרלוונטיים ו/או באתר האינטרנט הרשמי של המועדון והינם כפופים לשנויים בהודעה קצרה. המועדון לא יישא בכל אחריות, מכל סוג שהיא, כלפי כל אדם כתוצאה ו/או בקשר עם שינוי מקום ו/או תאריך המשחק ו/או שעת פתיחת המשחק הרשמית והמועדון לא יהיה חייב בהחזר כספי או פיצוי במידה ותאריכי ו/או מועדי המשחק אינם מתאימים לבעל הכרטיס ו/או אם בעל הכרטיס אינו יכול להגיע למשחק ו/או אם המועדון אינו יכול לקיים את המשחק במועד או בזמן שנקבע.
 

6. כרטיס מנוי וכרטיס למשחק הינו ויישאר רכושו של המועדון בכל עת והינו מונפק לשימושו האישי של בעל כרטיס המנוי או כרטיס המשחק בלבד ולא לשימושים מסחריים. מכירה של כרטיס המנוי או כרטיס המשחק והעברת כל אחד מהם אסורה ללא קבלת אישור המועדון בכתב. במקרה של הפרת התחייבות זו, המועדון יהיה רשאי לבטל את כרטיס המנוי או כרטיס המשחק, או לאסור את כניסתו של המחזיק בהם והכל ללא החזר כספי לבעל כרטיס המנוי או כרטיס המשחק.
 

7. מכירה של כרטיס או העברתו מותרת רק במקרים בהם מכירה או העברה כאמור נעשים בגין משחק יחיד וללא כל תמורה כספית או רווח מעבר לשווי הכרטיס הנקוב על גבי כרטיס המשחק ובכפוף לכך כי העברה או מכירה כאמור אינה נעשית במהלך העסקים הרגיל או במטרה לסייע לעסק כלשהו של צד שלישי. העברה או מכירה כאמור תהא כפופה להוראות התקנון והחוקים, אשר יחולו על מקבל הכרטיס, כאילו היה בעצמו רוכש ו/או מקבל כרטיס המשחק מהמועדון (זו אחריות מוכר/מעביר כרטיס המשחק ליידע בגין כך את מקבל כרטיס המשחק).
 

8. בכל במקרה של ספסרות בכרטיס משחק ו/או חשד לכך, וכן בכל מקרה של שימוש לרעה בכרטיס משחק, לרבות ניסיון מכל סוג, לפי שיקול דעתו הסביר של המועדון, לרמות ו/או להונות את המועדון (לרבות מתן נתונים כוזבים או שאינם נכונים במעמד הבקשה לקבלת או רכישת כרטיס מנוי או כרטיס משחק), עלול לגרור למניעת כניסה למשחק ו/או להוצאת בעל המנוי ו/או המחזיק בכרטיס המנוי או כרטיס המשחק מהאצטדיון ו/או ביטול והחרמת כרטיס המנוי ו/או כרטיס המשחק ו/או איסור רכישה של כרטיס מנוי ו/או כרטיס משחק בעתיד, והכל ללא כל חובה מצד המועדון למתן החזר כספי בגין ביטול או החרמה ו/או מניעת כניסה ו/או הוצאה כאמור. כמו כן, ובהתאם לאמור, המועדון יהא רשאי, אך לא חייב, להגביל את כמות כרטיסי המנוי או כרטיסי המשחק שניתן יהיה לרכוש באמצעות משתמש אחד/כרטיס אשראי אחד או יותר, כאשר ההגבלה תעשה בכל דרך לפי שיקול דעתו וראות עיניו של המועדון. למועדון שמורה הזכות שלא לכבד ו/או לבטל הזמנה/ות תוך 72 שעות ממועד ביצוע ההזמנה אם לעניות דעתו ועל פי שיקול דעתו נעשו בניגוד לתקנון ו/או בטעות ו/או תוך ניסיון לעקוף הוראה מהוראות התקנון וזאת מבלי שלמבצע ההזמנה תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד הביטול כאמור לעיל. על הביטול יודיע המועדון למבצע הרכישה בדוא”ל, או בשיחת טלפון, או במסרון (הודעת SMS) לפי שיקול דעתו. המועדון שומר על הזכות לנקוט בנוסף בכל האמצעים המשפטיים והחוקיים העומדים לרשותו, כפי שיראה לנכון, כנגד כל מי שיפר את זכויותיה ו/או הוראות תקנון זה.
 

9. במקרה בו כרטיס משחק נשכח או אבד, המועדון לא יהיה מחויב להנפיק כרטיס משחק חלופי למשחק זה. במקרה בו כרטיס מנוי נשכח, המועדון לא יהיה מחויב להכניס את בעל כרטיס המנוי למשחק או להנפיק עבורו כרטיס חלופי עבור המשחק.
 

10. במידה והמועדון סבור, לפי שיקול דעתו, כי כרטיס מנוי ניזוק באופן בלתי הפיך, אבד, נגנב או נהרס, המועדון יהיה רשאי להפיק כרטיס מנוי חלופי.
 

11. הנפקת כרטיס נוסף עשויה להיות כפופה לחתימה על מסמך רלוונטי ו/או לתשלום עמלת טיפול אשר אינה ניתנה להשבה. חובה לדווח למועדון באופן מידי ובכתב על כל אובדן או גניבה של כרטיס. בעל הכרטיס יהיה אחראי לכל שימוש בכרטיס עד לדיווח כאמור.
 

12. כרטיסי המנוי אינם כוללים או מקנים כניסה למשחקי גביע ו/או למשחקי אופ”א ו/או משחקי ידידות בהם ישתתף המועדון, אלא אם כן יוחלט אחרת מראש על ידי המועדון. ייתכן כי תתקיים מכירה מוקדמת למחזיקי כרטיסי המנוי עבור משחקים שאינם כלולים במשחקי המועדון בליגה הסדירה, על פי שיקול דעתו של המועדון ובהתאם לדרישות הגופים הרלוונטיים (לרבות אופ”א, פיפ”א וההתאחדות לכדורגל בישראל). כמו כן, המועדון רשאי להחליט, על פי שיקול דעתו, במשחקים שאינם כלולים במשחקי המועדון בליגה הסדירה, כי חלק או כל מקומות הישיבה באצטדיון אינם שמורים ולהציע כרטיסים לרכישה על בסיס זה. במקרה כאמור, ייתכן כי בעלי כרטיס מנוי לא יוכלו לשמור, לרכוש או להבטיח את מקומות הישיבה שלהם על פי כרטיס המנוי.
 

הגבלת אחריות והוראות כלליות
ההוראות הבאות יחולו בקשר לתנאי הכניסה לאצטדיון והתנהגות באצטדיון ובקשר לתנאי השימוש בכרטיס:

1. עד המקסימום המותר על פי החוק החל, המועדון, לרבות מי מעובדיה, מנהליה ומי מטעמם, לא יהיו אחראים ולא יישאו בשום מקרה באחריות לכל אובדן ו/או נזק ו/או פגיעה לרכוש ו/או לגוף שייגרם לך ו/או לכל צד שלישי וכן לכל נזק ישיר, עקיף, מקרי, כלכלי, כיסויי, עונשי, מיוחד או תוצאתי – שנגרם באופן ישיר או עקיף (לרבות מהסכם, עוולה, רשלנות או כל מקור נורמטיבי) כתוצאה ו/או בקשר לאצטדיון ו/או המשחק, ולא יישאו בהוצאות או בנזקים שייגרמו בקשר לכך. מוסכם כי במקרה שסמכות שיפוטית כלשהי לא תאפשר הגבלה ו/או ויתור של האחריות דלעיל, אזי תחול אחריות מוגבלת בלבד ובמקרה כאמור האחריות של המועדון, עובדיה, מנהליה ומי מטעמם תהיה מוגבלת ל-5,000 ₪ בלבד.
 

2. מבלי לפגוע באמור לעיל, המועדון לא יישא באחריות בגין הפרעות ו/או הגבלות בצפייה במשחק אשר ייגרמו או ינבעו ממיקום המושב באצטדיון ו/או ממעשים או מחדלים של צופים אחרים.
 

3. הנך מתחייב לשפות את המועדון כנגד כל הפסד, הוצאה או אובדן מכל סוג (לרבות הוצאות משפטיות) שנגרמו, באופן ישיר או עקיף, מהפרה או הפרה לכאורה על ידך של התקנון ו/או התחייבויותיך על פיו.
 

4. באם יקבע כי הוראה מהוראות תקנון זה איננה תקפה, איננה חוקית או איננה ניתנת לאכיפה, לא יהיה בכך כדי להשפיע על תוקפו של יתרת תקנון זה.
 

5. כל הימנעות מצד המועדון למימוש זכות מזכויותיו על פי תקנון זה או על פי כל דין, באופן חלקי או מלא, לא תהווה תקדים, לא תיחשב כוויתור או הסכמה מצד המועדון לוויתור על זכות כלשהי מזכויותיו על פי תקנון זה, ואין להסיק ממנה גזרה שווה למקרה אחר.
 

6. כל התדיינות וכל סכסוך, מכל סוג שהוא, בין הצדדים או מי מהם, בקשר לתקנון זה – תתנהל אך ורק בבתי המשפט המוסמכים בעיר תל-אביב. מוסכם בזאת, כי הדין שיחול על תקנון זה הוא הדין הישראלי בלבד.
 

7. המחזיק בכרטיס מאשר כי המועדון לא יהיה אחראי, באופן ישיר או עקיף, במקרה בו תימנע מהמחזיק בכרטיס האפשרות לצפות במשחק של המועדון (אחד או יותר) בשל כך שהמשחק יבוטל, יופסק ו/או יתקיים ללא קהל ו/או יתקיים עם מגבלות על מספר הצופים ו/או יתקיים באצטדיון אחר ו/או לא יתקיים במועד הנקוב וכל זאת מסיבות אשר אינן תלויות במועדון – לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מסיבות של כוח עליון, מצב לחימה, ירי טילים, אירוע בטחוני, אירוע טרור, מגפות ו/או מחלות, סיבות הנוגעות לשמירה על בריאות ושלום הציבור, שביתות והשבתות, פגעי טבע, סיבות הנוגעות לאצטדיון (לרבות עבודות) – וכן מסיבות התלויות בהוראות הדין ו/או הוראות, הנחיות והחלטות של גורמים מוסמכים לרבות ההתאחדות לכדורגל, מנהלת הליגה, התאחדויות בינלאומיות, רשויות המדינה.

במקרים המפורטים לעיל, המחזיק לא יהיה זכאי לפיצוי ו/או החזר כלשהו ו/או לביטול המינוי, והוא מוותר בזאת מראש באופן סופי ומוחלט על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל סוג שהוא כנגד המועדון ו/או מי מטעמו.
 

נהלי כרטיסים מוזלים/פטורים מתשלום
מובהר כי מעת לעת, ועל פי שיקול דעתו הבלעדי של המועדון, ניתן יהיה לקבל כרטיסים מוזלים ו/או פטורים מתשלום למשחקי המועדון. מובהר כי המועדון שומר לעצמו את הזכות להגביל את כמות הכרטיסים המוזלים ו/או הפטורים מתשלום כאמור ו/או לא לאפשר קבלה של כרטיסים מוזלים כלל. שימוש בכרטיסים מוזלים מיועדים למי שעומד באחד מהקריטריונים המפורטים מטה, ואשר נתונים לשינוי על ידי המועדון, על פי שיקול דעתו הבלעדי, בכל עת.

  • נשים

  • ילדים עד גיל 12 (בהצגת תעודה מזהה)

  • אזרחים ותיקים (בהצגת תעודת אזרח ותיק)

  • קבוצות/אוכלוסיות שונות בהתאם להחלטת המועדון
     

אדם שינסה להיכנס עם כרטיס מוזל כאשר הוא לא עומד באחד הקריטריונים, יוצא מהמגרש ויצטרך לקנות כרטיס במחיר מלא לאותו מקום ללא כל החזר על התשלום הראשוני.

כללי כניסה והתנהגות באצטדיון ותנאי שימוש בכרטיסים

bottom of page