top of page

1. כללי

1.1. האחווה הכחולה ע"ר ו/או מועדון הכדורגל הפועל פתח-תקוה ("העמותה" או "המועדון"), הינה הבעלים והמפעילה של אתר האינטרנט של העמותה: http://www.hapoelpt.com ("האתר") ושל אפליקציה התוכנה הסלולרית של המועדון ("האפליקציה"). השימוש באתר ובאפליקציה ובתכנים ובשירותים המוצגים בהם כפוף לתנאי השימוש המפורטים בתקנון זה ("תנאי השימוש").

1.2. עליך לקרוא את תנאי השימוש בעיון טרם השימוש באתר ו/או באפליקציה. השימוש באתר ו/או באפליקציה ו/או בתכניהם ו/או בשירותים המוצעים בהם מעיד על הסכמתך ואישורך לעמוד בתנאי שימוש אלו ולקיימם במלואם. תנאי שימוש אלה מהווים הסכם משפטי מחייב וניתן לאכיפה בין העמותה לבינך. אם אינך מסכים לתנאים אלה, אנא הימנע משימוש באתר ובאפליקציה או מגישה אליהם, מכל הורדה של מידע מהם, מהתקנה שלהם, מהצטרפות למועדון או לשירות כלשהו ומכל שימוש בשירותים הכלולים בהם.

1.3. האתר והאפליקציה נועדו לשימוש פרטי בלבד וכל שימוש מסחרי בהם ללא קבלת הסכמת העמותה מראש ובכתב הינו אסור.

1.4. השימוש בלשון זכר בתנאי שימוש אלו בלבד הינו לצרכי נוחות בלבד ותנאים אלו יחולו על כל משתמשי האתר והאפליקציה.

1.5. תנאי השימוש עשויים להשתנות או להתעדכן מעת לעת. באחריותך להתעדכן בשינויים שיחולו, אם יחולו, מעת לעת בתנאי השימוש. כל המאפיינים ו/או תכננים החדשים אשר יועמדו לרשותך באמצעות האתר ו/או האפליקציה נכון לתאריך שבו עודכנו לאחרונה, יוכפפו באופן אוטומטי לתנאי שימוש אלה. המשך השימוש שלך באתר ו/או באפליקציה לאחר כל שינוי כאמור לעיל, יהווה אות להסכמתך לשינוי זה.

2. החשבון שלך 

2.1. אינך חייב להירשם על מנת לבקר באתר ו/או באפליקציה. אולם, על מנת להשתמש באפליקציה ו/או לקבל או לבקש שירותים מסוימים ו/או על מנת שחלק מהתכנים ו/או המוצרים יהיו זמינים עבורך, עליך לפתוח חשבון ו/או להירשם כבעל מנוי במועדון ו/או חבר עמותה (להלן, בהתאמה: "החשבון" ו-"מועדון החברים"). בכניסתך לאתר ו/או לאפליקציה, תראה אופציית הרשמה – במידה ותבחר להירשם, יהיה עליך לספק מידע מלא ומדויק על מנת ליצור חשבון, לרבות כתובת דואר אלקטרוני נכונה ומדויקת על מנת לקבל הודעות מהעמותה, שם מלא וכתובת, שם משתמש וסיסמא. אתה אחראי באופן בלעדי ומלא, לשמור על סודיות הסיסמה והחשבון שלך ועל כל פעילות אשר תתבצע תחת הסיסמה שלך או במסגרת החשבון שלך. 

2.2. נכון למועד זה, כניסה לאתר ו/או לאפליקציה או שימוש כללי בהם אינו כרוך בתשלום. עם זאת, כל תשלום ו/או דמי מנוי, לרבות ההוראות וההרשאות החלות בקשר אליהם, כפופים בכל עת לשיקול דעתה הבלעדי של העמותה והעמותה תהא רשאית לשנותם מעת לעת, ללא הודעה מראש.

2.3. העמותה שומרת לעצמה את הזכות לבטל, באופן זמני או קבוע, את החשבון שלך, בשיקול דעתה הבלעדי, אם היא קובעת או חושדת שהפרת את תנאי השימוש להלן, שהפרת כל חוק או שפגעת בזכויות של משתמשים אחרים או של צדדים שלישיים אחרים.

2.4. לעמותה יש את הזכות, אך לא את החובה, לנתר כל פעילות או תוכן הקשורים לאתר ו/או האפליקציה. העמותה רשאית לחקור כל דיווח או תלונות על הפרה של מדיניות האתר ו/או האפליקציה או של תנאי השימוש ולבצע כל פעולה מתאימה (שיכולה לכלול, לרבות בין השאר ולא רק, שליחת אזהרה, השהית או ביטול מתן שירותים, מניעת כניסה או הסרת תוכן, כולל הסרת רישום והצעות רכישה). העמותה רשאית בנוסף, לחקור, בשיקול דעתה הבלעדי, את השימוש בכל כרטיס אשראי על ידי רוכש שנרשם לביצוע טרנסקציה באתר ו/או באפליקציה, ולפעול באופן המתאים לפי שיקול דעתה, כולל לרבות בין השאר ולא רק, יצירת קשר עם האדם שמשתמש באותו כרטיס, ביטול הצעת רכישה שנרשמה על ידי אותו אדם ו/או ביטול חשבון המשתמש של אותו אדם.

3. קניין רוחני / מידע במסגרת האתר והאפליקציה

3.1. כל זכויות הקניין הרוחני באתר ובאפליקציה ובכל רכיב או חלק שלהם, לרבות אך לא רק, זכויות היוצרים, הסימנים והסמלים המסחריים, המדגמים והסודות המסחריים, הינם רכושה של העמותה בלבד, או של צדדים שלישיים אשר נתנו לעמותה הסכמה לשימוש בקניינם הרוחני. זכויות אלה חלות בין היתר על עיצובו הגרפי של האתר והאפליקציה, בסיסי הנתונים בו, שם המתחם, התכנים המופיעים בו, קוד המחשב, העיצוב הגראפי, בסיסי הנתונים, הטקסט, הגרפיקות, הסמלים, קטעי וידאו, תמונות וכיו"ב וכל פרט אחר הקשור בהקמתם והפעלתם של האתר ו/או האפליקציה. כל זכויות הקניין הרוחני וכל יתר הזכויות באתר ו/או באפליקציה (לרבות ומבלי להגביל, זכויות בסימני ושמות המסחר, בזכויות היוצרים ובזכויות המוסריות) (להלן: "הקניין הרוחני") כל חלק שלהם וכל חומר המתייחס אליהם, במישרין או בעקיפין, לרבות ומבלי לגרוע המוניטין, תוצרי הפיתוח, התאמות ושינויים, וכיוצ"ב, בין אם הושלמו ובין שלא הושלמו ו/או כל חומר אחר, בין שהם כתובים ו/או מודפסים ו/או רשומים ו/או אגורים ובין אם לאו, הינם ויישארו קניינה ורכושה הבלעדי של העמותה. הנך מצהיר ומסכים שתנאי שימוש אלו זה ו/או השימוש באתר ו/או באפליקציה לא יקנה להם או למי מטעמך כל זכות קניינית או כל זכות אחרת בזכויות הקניין הרוחני של העמותה או שימוש בו, שינויו, יישומו, ניצולו ומסחורו.

3.2. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר או האפליקציה (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד-מחשב) באופן דיגיטלי או בכל אמצעי אחר, בלא קבלת רשותה המפורשת של העמותה מראש ובכתב.

3.3. למען הספק ספק, אין לעשות כל שימוש בנתונים המתפרסמים באתר ו/או באפליקציה ו/או להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים בהם לצורך הצגתם באתר אינטרנט, באפליקציה או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמתה של העמותה מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (ככל ותינתן) ואין להשתמש בצילומים המופיעים באתר ו/או באפליקציה ללא הסדרת זכויות היוצרים וקבלת אישור מראש ובכתב מהעמותה.

3.4. לא ניתנת לך זכות, במפורש או במשתמע, השתק או אחרת, כל זכות שימוש או רישיון לגבי אף חלק מהקניין הרוחני.

4. הגבלות על השימוש

4.1. בעת שימוש באתר ו/או באפליקציה, ישנן התנהגויות מסוימות האסורות בהחלט, כמפורמט ברשימה להלן. אנא קרא רשימה זו בעיון. אי עמידה מצדך בתנאים המפורטים להלן יגררו השהייה או חסימה של שימושך באתר ו/או באפליקציה ו/או בחשבון המשתמש שלך ועלולים לחשוף אותך לאחריות אזרחית ו/או פלילית. 

אינך רשאי בעצמך ו/או באמצעות מי מטעמך: (1) לעתיק, לשנות, להתאים, לתרגם, לעשות פעולות של הנדסה הפוכה, לעשות פעולות של הידור הפוך או לפרק כל חלק של המידע באתר ו/או באפליקציה, בכל דרך, או להציג בפומבי או לבצע בפומבי כל חלק מהמידע באתר ו/או באפליקציה, או להפיץ אותו; (2) לעשות כל שימוש במידע בכל אתר אינטרנט אחר או בכל סביבת רשתות מחשבים אחרת לכל מטרה, או לשכפל או להעתיק את המידע של העמותה ו/או את אתר האינטרנט ו/או את האפליקציה מבלי לקבל רשות מוקדמת בכתב מהעמותה; (3) ליצור סביבת דפדפן או תיחום אחר של המידע סביב המידע של העמותה (חל איסור על הצגת המידע במסגרת framing  ו/או בקישור מתוך הטקסט); (4) לפגוע או להפר את הזכות לפרטיות או כל זכות אחרת של כל מבקר או משתמש אחר באתר ו/או באפליקציה, או לקצור או לאסוף מידע מזהה ואישי על מבקרים או משתמשים באתר ו/או באפליקציה זה ללא הסכמה מפורשת שלהם, לרבות על ידי שימוש ב"רובוט", "עכביש" (spider), יישום לעריכת חיפושים באתר ו/או באפליקציה או לאחזור מידע מהאתר ו/או האפליקציה או באמצעות התקן ידני או אוטומטי או באמצעות תהליך אשר מאפשר לאחזר, ליצור מפתח (אינדקס) או כריית נתונים (data mine); (5) להוציא לשון הרע, להשמיץ, להתעלל, להטריד, לעקוב ולהטריד, לאיים, או לפגוע בכל דרך אחרת בזכויות חוקיות של אחרים, או לכלול תכנים לא חוקיים, תכני שטנה, תכנים שהם בבחינת תועבה, תכנים לא הגונים או תכנים שאינם תכנים חוקיים מכל סיבה אחרת בתוכן אשר מועבר על ידך; (6) להתחזות לאדם או גוף אחרים, לרבות בין השאר ולא רק, כשליח, נציג או סוכן של העמותה, להציג בצורה שקרית, או להציג בצורה לא נכונה אחרת את הקשר שלך עם כל אדם או גוף אחרים; (7) להעביר או ליצור בכל דרך אחרת, בקשר לאתר ו/או האפליקציה, כל וירוס מחשב, "תולעת", סוס טרויאני, time bomb, באג, רוגלה, או כל קוד מחשב, קובץ או תוכנית אחרים אשר עשויים להזיק, או נועדו להזיק או לחטוף את הפעילות של כל חומרה, תוכנה או ציוד תקשורת, או קוד או רכיב, שהם מזיקים, שיש בהם פוטנציאל לגרום נזק, שהם מפריעים, או שהם פולשניים; (8) לפגוע בפעולתו של האתר ו/או האפליקציה או להפריע לה, או לפגוע בפעולה או להפריע לפעולה של שרתים או רשתות אשר מארחים את האתר ו/או האפליקציה או מאפשרים את זמינותו, או לא לציית לכל דרישה, נוהל, מדיניות או תקנה של שרתים או רשתות אלה; (9) למכור, לתת רישיון, או לנצל למטרה מסחרית כלשהי כל שימוש או גישה למידע או לאתר ו/או האפליקציה; (10) לתחם (frame)  או ליצור העתק(mirror)  של כל חלק של האתר ו/או האפליקציה ללא הרשאה מוקדמת מפורשת בכתב מהעמותה; (11) ליצור מאגר מידע על ידי הורדה ואחסון שיטתיים של כל או חלק מהמידע אשר מופיע באתר ו/או האפליקציה; (12) להעביר כל מידע אשר הופק מהאתר ו/או האפליקציה ללא הרשאה מוקדמת בכתב מהעמותה; (13) להעביר או להמחות את שם המשתמש או הסיסמה שלך, אפילו באופן זמני, לצד שלישי; (14) לגשת או לנסות לגשת לחלק כלשהו של האתר ו/או האפליקציה אשר דורש סיסמה ללא שקיבלת לשם כך סיסמה מהעמותה; (15) להשתמש באתר ו/או באפליקציה לכל מטרה לא חוקית, לא מוסרית או בלתי מורשית.

4.2. הנך מצהיר ומאשר כי כל הפרטים והנתונים אשר תמסור במסגרת השימוש באתר ו/או באפליקציה ו/או בתהליך הרישום הינם נכונים מדויקים ואינם מהווים הפרה של הוראות אלו, של זכויות צד שלישי כלשהו ו/או או כל דין. הנך מצהיר ומאשר כי מסירת המידע האישי או כל מידע אחר במסגרת האתר ו/או האפליקציה, נעשית באופן וולונטרי ומרצונך החופשי בלבד.

4.3. העמותה רשאית להתיר לך להיכנס לאתר ו/או האפליקציה ו/או למנוע ממך את הכניסה אליהם, בכל זמן ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. העמותה שומרת על זכותה לשנות או להפסיק, בכל זמן, באופן זמני או קבוע, את הפעלתו של האתר ו/או האפליקציה (או כל חלק מהם) ו/או לסרב לספק לך שירותים (או חלק מהם) – ללא הודעה מוקדמת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. בנוסף לאמור לעיל, אתה מאשר כי ייתכן שיחולו שינויים בשירותים ו/או בתכנים ו/או במוצרים אשר יסופקו לך כתוצאה מהשימוש באתר ו/או האפליקציה, וכי אפשר ששירותים ו/או תכנים ו/או מוצרים אלה ישונו, יצומצמו, יורחבו במונחים של תוכן או צורה או כי הם יופסקו בכל זמן. אתה מסכים כי העמותה אינה אחראית כלפיך או כלפי כל צד שלישי בשל כל שינוי, השעיה, או הפסקה של האתר ו/או האפליקציה, השירותים, התכנים או המוצרים אשר נכללים באתר ו/או באפליקציה, לרבות מידע ליצירת קשר, טקסט, סמלים, אייקונים של לחצנים, תמונות, קליפים של אודיו, וידאו, מוצרים לרכישה, הורדות דיגיטליות, חיבורים של נתונים, קישורים, וכמו כן תכנים מיוחדים אחרים, תיעוד, נתונים, גרפיקה נלווית ומאפיינים מיוחדים אחרים.

4.4. שימוש באפליקציה כפוף לרישיון במסגרתו העמותה מעניקה לך רישיון גישה מוגבל לאפליקציה ולעשות בה שימוש אישי, בהתאם לתנאים אלו ובכפוף להוראות של רישיון למשתמש קצה לשימוש באפליקציה. על מנת להשתמש באפליקציה אתה חייב שיהיו ברשותך טלפון נייד התואם את הדרישות הטכניות והאחרות. העמותה אינה אחראית לכך כי האפליקציה ו/או כל תוכן או שירות בקשר לאפליקציה יהיו תואמים לטלפון הנייד או למחשב שלך.

5. הסרת אחריות

5.1. השימוש באתר ו/או באפליקציה נעשה באחריותך הבלעדית והמלאה ועל סיכונך הבלעדי. התכנים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS), ללא כל התחייבות ו/או מצג, מפורש או משתמע, מצד העמותה, לרבות אך ללא הגבלה, לאחריות משתמעת בקשר עם סחירות, התאמה למטרה מסוימת או לצרכי משתמש מסוים או לאי הפרה. העמותה אינה מתחייבת כי האתר ו/או האפליקציה ו/או התוכן או השירות הכלולים או המוצעים בהם יעמדו בדרישותיך, לא יופרעו או לא יופסקו, יתקיימו בבטחה וללא תקלות, טעויות או שגיאות, יהיו חסינים מפני כל גישה בלתי מורשית למחשבים, או מפני נזקים, קלקולים או כשלים בחומרה, בתוכנה, בקווים ובמערכות התקשורת וכיוצ"ב. העמותה לא תישא בכל אחריות כלפיך במקרה של שיבושים או בעיות כאמור או בכל מקרה אחר של שיבוש. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, העמותה אינה נותנת כל הבטחה כי האתר ו/או האפליקציה ו/או התוכן או השירות הכלולים או המוצעים בהם יהיו זמינים (בכל אזור ו/או בכל זמן), בלתי מופרעים, רציפים, מדויקים, מאובטחים או נקיים מווירוסים. לפיכך, העמותה אינה מבטיחה או מציגה מצג כלשהו בקשר אליהם. כמו כן, ידוע לך כי לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תעלה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי העמותה בגין תכונות של התכנים, יכולותיהם, מגבלותיהם, התאמתם לצרכיך או התגובות שיעורר (ככל ויעורר) פרסום תכנים באתר ו/או באפליקציה.

5.2. העמותה אינה מתחייבת כי תכנים ושירותים של צדדים שלישיים, לרבות של ספקי תוכן ושירותים ושל משתמשים, ככל שיפורסמו באתר ו/או באפליקציה (לרבות על דרך של קישורים) יהיו מלאים, נכונים, חוקיים או מדויקים. מובהר כי העמותה לא תשא באחריות כלשהי לכל תוצאה ו/או השלכה בקשר אליהם, או משימוש בהם, או מהסתמכות עליהם.

5.3. העמותה מעודדת אותך להתייחס באופן זהיר, קפדני וביקורתי לתכנים שמתפרסמים באתר ו/או באפליקציה, ובכלל זה לתכנים שמפרסמים משתמשים (ככל ותכנים אלו מפורסמים), לרבות התכנים המתפרסמים מטעם העמותה.

5.4. בשום מקרה העמותה לא תהא אחראית לכל נזק, מכל סוג שהוא, לרבות בין השאר ולא רק, לנזקים עקיפים, מיוחדים, אגביים או תוצאתיים, בין במסגרת תביעה על פי חוזה, בתביעת נזיקין או בכל תביעה אחרת בגין מעשה עוולה אשר ינבע מהשימוש באתר ו/או באפליקציה או מחוסר האפשרות להשתמש בהם, ללא קשר לשאלה האם העמותה ו/או מי מטעמה הודיע על האפשרות שנזק כזה עלול להיגרם. על אף האמור לעיל, כאשר אחריות היא מנדטורית ויוחלט ע"י גוף משפטי רשמי מוסמך כי על אף האמור לעיל העמותה אחראית לנזקים כאמור, אזי האחריות לנזקים תוגבל לסכום של עשרת אלפים שקלים חדשים (10,000 ש"ח) בלבד. הזכות שלך לפיצויים כספיים בסכום זה היא במקום כל התרופות האחרות אשר עשויות להיות לך נגד העמותה.

6. שיפוי

אי מילוי על ידך אחר ההוראות אשר מפורטות בתנאי השימוש עלול לגרום להפסקת הגישה שלך לאתר ו/או האפליקציה ועלול לחשוף אותך לאחריות אזרחית ו/או פלילית. מבלי לגרוע מהאמור לעיל ומהוראות כל דין, אתה מתחייב לשפות ולפצות את העמותה ו/או מי מטעמה, בכל מקרה שבו תפר תנאים אלה, או תפעל בקשר עם האתר ו/או האפליקציה בניגוד להוראות כל דין ו/או תוגש תביעה כנגד העמותה על ידי צד שלישי כל שהוא בשל פעולה שביצעת בניגוד לאמור בתנאי שימוש אלו. שיפוי ו/או פיצוי כאמור יכסה כל הוצאה, תשלום, הפסד, אבדן רווח או כל נזק אחר, ישיר או עקיף, ממוני או לא ממוני, שייגרמו לעמותה ו/או למי מטעמה.

7. קישורים

7.1. באתר ו/או באפליקציה נמצאים קישורים (links) לאתרים אחרים. ההוראות שלהלן תחולנה על השימוש בקישורים אלו, ואין בהן כדי לגרוע משאר הוראות תנאי השימוש.

7.2. הקישורים נועדים לנוחיות המשתמש בלבד.

7.3. לעניין קישורים לאתרים חיצונים שאינם שייכים לאתר ו/או האפליקציה ("אתרים חיצוניים"): אם לא צוין אחרת, אין בין העמותה לבין בעלי אתרים חיצוניים יחסים משפטיים או מסחריים, ואין לעמותה כל שליטה, אחריות או זכות בחומר הנמצא באתרים אלו.

7.4. אין העמותה אחראית בשום צורה ו/או אופן לתכנים המצויים באתרים חיצוניים ולשירותים הניתנים בהם (לרבות ביחס למכירת כרטיסים ו/או מוצרים שונים).

7.5. אין לפרש קישורים לאתרים חיצוניים כמתן אישור, המלצה או העדפה על ידי העמותה לאותם האתרים המקושרים, לרבות למסמכים וכל חומר אחר הנמצאים בהם, למפעילי האתרים או למוצרים המוצגים ו/או הנמכרים בהם.

8. מדיניות בנוגע לפרטיות השימוש

8.1. מאחר שהעמותה מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר והאפליקציה, החליטה העמותה לפרסם את מדיניותה ביחס להגנת הפרטיות באתר ובאפליקציה, והיא מתחייבת כלפי המשתמש לקיים מדיניות זו. מטרת המדיניות להסביר מהם נוהגי העמותה ביחס לפרטיות המשתמשים באתר ובאפליקציה, וכיצד משתמשת העמותה במידע, הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתר ו/או באפליקציה או הנאסף על-ידה בעת השימוש באתר ו/או באפליקציה.

8.2. בעת שימוש בשירותי האתר ו/או האפליקציה נאסף מידע עליך. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, כלומר בשמך ובכתובתך, אמצעי התשלום ששימשו אותך, וכיו"ב. זהו המידע שאתה מוסר ביודעין וברצון, לדוגמה בעת שתירשם לשירותים. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה, פרסומות שקראת באתר, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך ועוד. למען הסר ספק, כל מידע לא אישי אשר קשור או מקושר לכל מידע אישי ייחשב למידע אישי כל עוד קשר זה מתקיים.

8.3. רישום לשירותים. ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת רישום לשירותים או בעת רכישת מוצרים, העמותה תבקש ממך רק את המידע הנחוץ במישרין לאספקת השירותים או לרכישת המוצרים.

8.4. מאגר המידע. הנתונים שנאספו יישמרו במאגר המידע של העמותה ובאחריותה.

8.5. השימוש במידע. השימוש במידע שנאסף, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת:

8.5.1. לאפשר להשתמש בשירותים שונים באתר ו/או באפליקציה;

8.5.2. לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר ו/או באפליקציה;

8.5.3. לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים;

8.5.4. לצורך רכישת מוצרים ושירותים – לרבות פרסום מידע ותכנים;

8.5.5. כדי להתאים את המודעות שיוצגו בעת הביקור באתר ו/או באפליקציה לתחומי ההתעניינות שלך.

8.5.6. כדי לספק למשתמשים הודעות בקשר לשירותים הניתנים ו/או אשר יינתנו על ידי העמותה ו/או מי מטעמה.

8.5.7. כדי לספק תמיכה ושירות למשתמש, ע"י העמותה ו/או באמצעות צדדים שלישיים.

8.6. המידע שישמש את העמותה יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אישית. העמותה רשאית לגלות מידע לא אישי לצדדים שלישיים על פי שיקול דעתה.

8.7. דיוור ישיר אלקטרוני; חומרים שיווקיים ופרסומיים. העמותה מעוניינת לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי; מידע כזה ישוגר אליך רק אם נתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו. העמותה לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים. העמותה נותנת למשתמשים הזדמנות לבחור שלא ייעשה שימוש במידע שלהם על מנת לשלוח אליהם חומרים פרסומיים ושיווקיים, על ידי שימוש בתיבת סימון ייעודית בעת ביצוע הרישום באתר ו/או באפליקציה. במידה והינך מאשר קבלת דואר שיווקי (קרי, תיבת הסימון "אני מאשר/ת את תנאי השימוש" הינה מסומנת) אתה מסכים לקבל מהעמותה ו/או צדדים שלישיים (באמצעות דואר אלקטרוני, מסרוני SMS, או באופן אחר) הפועלים עבור העמותה חומרים שיווקיים ופרסומיים. משתמשים אשר מעוניינים להפסיק לקבל חומריים שיווקיים אלו יכולים לשלוח בקשת ביטול בכל עת באמצעות הדוא"ל לכתובת pniot@theblue.org.il

8.8. מסירת מידע אישי לצד שלישי. העמותה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר אלא במקרים המפורטים להלן:

8.8.1. אם תרכוש מוצרים ושירותים מצדדים שלישיים המציעים אותם למכירה באמצעות האתר ו/או האפליקציה, יועבר לצדדים שלישיים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה (ככל שיידרש);

8.8.2. במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין העמותה שתחייב חשיפת פרטיך;

8.8.3. אם תבצע באתר ו/או באפליקציה, פעולות שבניגוד לדין, לרבות על מנת לגלות, למנוע או לטפל באופן אחר בתרמית, או בבעיות אבטחה;

8.8.4. על מנת למלא אחר כל דין בתגובה להליך משפטי, צו גילוי או בקשה של רשות ממשלתית;

8.8.5. אם העמותה תמכור, תמחה או תעביר בכל צורה שהיא את פעילותה ו/או פעילות האתר ו/או האפליקציה לצד שלישי כלשהו – וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר ו/או האפליקציה עם פעילותו של צד שלישי והכל בכפוף למסירת הודעה מוקדמת לפני העברת המידע לצד השלישי לפי סעיף זה, קבלת הסכמה (ככל שהסכמה כאמור נדרש על פי דין) ומתן אפשרות הסרת הפרטים מהמאגר בטרם העברת לצד שלישי ובהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות.

8.8.6. על פי אישור מפורש שלך לפני הגילוי.

8.9. Cookies. אתר העמותה משתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעול שוטף ותקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר ו/או באפליקציה, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר ו/או האפליקציה להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע. דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.

8.10. פרסומות של צדדים שלישיים. העמותה מתירה לחברות אחרות לנהל את מערך הפרסומות באתרים. המודעות שבהן אתה צופה בעת הביקור באתרי מגיעות ממחשביהן של אותן חברות. כדי לנהל את הפרסומות שלהן, חברות אלה חברות אלה מציבות Cookies במחשבך. ה-Cookies מאפשרים להן לאסוף מידע על האתרים שבהם צפית בפרסומות שהציבו ועל אילו פרסומות הקשת. השימוש שחברות אלה עושות ב-Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות של העמותה. 

8.11. אבטחת מידע. העמותה מיישמת באתריה מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, העמותה לא מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

8.12. זכות לעיין במידע. על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. פנייה כזאת יש להפנות אל העמותה בכתובת דוא"ל pniot@theblue.org.il.

בנוסף, אם המידע שבמאגרי העמותה משמש לצורך פניה אישית אליך, אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע.

8.13. שינויים במדיניות הפרטיות. בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר ו/או האפליקציה.

9. מכירת מוצרים

9.1. כל משתמש אשר ימלא אחר התנאים המצטברים המפורטים להלן רשאי להירשם לאתר ו/או לאפליקציה על מנת להשתתף בקניית מוצרים באמצעות האתר ו/או האפליקציה ("רכישה"):

9.1.1. המשתמש הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס יראו את שימושך באתר כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס.

9.1.2. המשתמש הינו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.

9.1.3. המשתמש הינו בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף, הונפק בישראל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי.

9.1.4. המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל.

9.1.5. המשתמש הסכים לכל תנאי הרכישה, לרבות תנאי שימוש אלו.

9.1.6. ייתכן והרוכש יהיה כפוף למס שימוש או למיסים אחרים בהתאם למקום מושבו ונסיבות אחרות. זו אחריותו של הרוכש לקבוע אלו מיסים ספציפיים חלים על הטרנסקציה ולאסוף, לדווח ולשלוח את המס המתאים לרשות המתאימה. העמותה אינה אחראית לקבוע האם ואלו מיסים חלים ואינם אחראים לאסוף, לדווח או לשלוח אף מס מכירה או שימוש הנדרשים כתוצאה מאף טרנסקציה, והרוכש מסכים לשפות ו/או להחזיק את העמותה כנקייה מכל אחריות שכזאת.

9.1.7. בכל המקרים בהם נשלחת קבלה לכתובת דואר אלקטרוני, שליחת הקבלה הינה במקום משלוח קבלה בדואר פיזי, אלא אם יוחלט אחרת. הנך מצהיר ומסכים כי: (1) קבלת הקבלה לתיבת הדואר האלקטרוני כאמור לעיל, תחשב כקבלתה לכל דבר ועניין; (2) לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי העמותה במידה והקבלה הנשלחת אליך תסווג (אם בכלל) כהודעה פוגענית ו/או דואר זבל; (3) האחריות על כל תוצאה הנובעת ממסירת פרטי כתובת דואר אלקטרוני שגויים או מטעים, תחול עליך בלבד.

9.1.8. מובהר בזאת כי העמותה שומרת את הזכות להסיר או להפסיק להציע כל מוצר לרכישה ולעצור כל מכירה במהלך התקדמותה. העמותה שומרת את הזכות להסיר, לסנן ולערוך כל חומר או תוכן המפורסם באתר ו/או באפליקציה, לרבות כל דף מכירה. בנוסף, העמותה רשאית להאריך כל תקופה של מכירה או לשנות את זמן הסגירה של כל מכירה. העמותה רשאית לסרב לבצע כל טרנסקציה מכל סיבה שהיא או לסרב שירותים למשתמש, אדם או ישות משפטית, בכל זמן ובשיקול דעתה הבלעדי. העמותה ו/או מי מטעמה לא יהא אחראי כלפי משתמש, רוכש או צד ג' על: הסרה מצד העמותה של פריט למכירה לפני סיום המכירה או לפני סיום תקופת המכירה; עצירת כל מכירה במהלך התקדמותה; הסרה סינון או עריכה של כל חומר או תוכן המפורסם באתר ו/או באפליקציה; סירוב לבצע טרנסקציה; או ביטול או השהייה של כל טרנסקציה אחר שהחלה. 

מובהר כי במקרה של אי השלמת רכישה מצד הרוכש, מכל סיבה, כולל סירוב מצד העמותה לבצע את הטרנסאקציה, לעמותה תהא הזכות למכור את הפריט לרוכש אחר. בכל מקרה, קביעתה של העמותה בדבר ביטול הרכישה כאמור ו/או מכירת הפריט לרוכש אחר, תהא סופית, והרכוש מוותר בזאת, ללא תנאי ובאופן בלתי הפיך, על כל תביעות שיכולות להיות לו כנגד העמותה בקשר לכך.

9.2. המוצרים המוצעים באתר

9.2.1. עבור כל מוצר או שירות המוצע למכירה מוצג 'דף מכירה'. דף המכירה כולל את שם המוצר או השירות המוצע למכירה, המחיר או השירות המוצע למכירה, מחיר המשלוח ואת המחיר כולל דמי המשלוח.

9.2.2. תמונות המוצרים המוצגות באתר ו/או באפליקציה ו/או בדף המכירה הינן להמחשה בלבד.

9.2.3. נתוני המוצרים נלקחים מאתר היצרן או מנתוני היבואן.

9.2.4. האחריות בעבור המוצרים הינה אחריות מוגבלת. תנאי האחריות כפופים לתנאי תעודת האחריות ותנאי היבואן.

9.3. שיטות המכירה בחנות המקוונת

9.3.1. החנות מציגה רשימת מוצרים לרבות כל הפרטים אודות המוצר או השירות המוצע למכירה ואת המחיר כפי שנקבע מראש, המכירה דרך האתר ו/או האפליקציה הינה עד גמר המלאי.

9.3.2. השלמת הליך המכירה מותנה באישור ואימות העסקה בטלפון ו/או באמצעות דואר אלקטרוני של המשתתף תוך 24 שעות ממועד ביצוע ההזמנה וכן בכך שהמוצר המבוקש קיים במלאי מחסן חנות האינטרנט בעת השלמת הליך המכירה.

9.4. אופן ההשתתפות

9.4.1. רישום לאתר ו/או לאפליקציה וכן הזנת כל הפרטים המבוקשים באופן מלא ומדויק מהווה תנאי מוקדם לביצוע הרכישה ("הפרטים"). רק לאחר ההרשמה ומילוי כל הפרטים הנכונים והמדויקים הופך המשתתף ל'רוכש'.

9.4.2. חיוב הרוכש בגין עלות המוצר או השירות שהוזמן על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי, לאחר אישור העסקה ע"י חברות האשראי.

9.4.3. הפרטים כפי שהוזנו בדף ההרשמה וכן רישום העסקה במחשבי העמותה יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.

9.4.4. הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

9.4.5. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה תוך 96 שעות ולפיה יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם מוקד שרות הלקוחות של החנות לצורך הסדרת אישור העסקה עם חברות האשראי. במקרה כאמור, יחל מניין ספירת הימים באשר למועדי המשלוח ממועד אישור העסקה ע"י חברות כרטיסי האשראי. 

9.4.6. לפרטים נוספים ובירורים , ניתן לפנות ישירות אל העמותה בטלפון ו/או לשליחה לכתובת דוא"ל pniot@theblue.org.il.

9.5. ביטול עסקה והחזרת מוצר

הרוכש רשאי לבטל את העסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א-1981.

9.6. אספקת המוצרים

העמותה תדאג לאספקת המוצרים הנרכשים באתר, לכתובת כפי שהוקלדה בדף ההרשמה, תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר, אלא אם צוין מפורשות אחרת. העמותה תפעל כדי לספק את המוצרים בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה, וזאת בכפוף לתשלום מלא באמצעות כרטיס האשראי. העמותה לא תהיה אחראית לאיחור בביצוע אספקת המוצר במקרים הבאים:

9.6.1. כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מלחמה, פעולות איבה, מצב חרום ונזקי טבע.

9.6.2. שביתה אצל ספקים של שירותים או סחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים.

9.6.3. כל סיבה שאינה בשליטת העמותה.

9.6.4. באזורים המוגבלים לגישה מבחינת חברת השליחויות החנות ו/או הספק יהיו רשאים לספק את המוצרים ללקוחות במקום סמוך ומקובל וזאת בתיאום מראש עם הלקוח.

9.6.5. זמני אספקת המוצרים ו/או השירותים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה כוללים רק ימי עסקים קרי, יום א-ה לא כולל שישי שבת , ערבי חג וימי חג.

9.6.6. במידה וניתן יהיה לבצע איסוף עצמי של המוצרים באחד מסניפי העמותה, הלקוח יגיע לאחד מסניפי העמותה רק לאחר תאום מראש או לאחר קבלת הודעת טקסט לטלפון הנייד אש מודיעה על הגעת המוצר לסניף הנבחר. 

9.6.7. אספקת המוצרים הינה עד הבית ע"י חברת שליחויות או עד לסניף הדואר הקרוב לבית הלקוח ע"י דואר רשום בהתאם למפורט בהזמנה.

9.6.8. המונח הובלה ואספקה בתקנון זה משמעותם: כל הפעולות ההכרחיות מרגע שהמוצר נקלט במחסני הספק ועד למסירתו בפועל לידי הלקוח פעולות אלה כוללות קליטה, מיון, אריזה, סימון, משלוח, מסירה ובטוח.

9.6.9. במקרים מסויימים ייתכן שמוצר שמופיע באתר אזל מהמלאי. במקרה כזה ייווצר קשר עם הרוכש. הרוכש לא יחויב וההזמנה תבוטל.

9.6.10. העמותה אינה אחראית למעשים ולהתנהגות של האורזים או השליחים של המוצר הנרכש.

9.7. דמי משלוח

9.7.1. דמי המשלוח ישולמו ע"י הרוכש במסגרת התשלום בגין המוצר במידה וקיים דמי משלוח. רוכשים צריכים להיות גם מודעים לכך שמחיר האריזה והמשלוח יכולים להיות משמעותיים , במיוחד אם כתובת המשלוח הינה מחוץ לארץ המוצא של המוצר ובהתאם למשקלו ולגודלו.

9.7.2. מוסכם כי במקרה של איסוף עצמי של המוצרים ע"י הרוכש כאמור לעיל, לא יגבו מהרוכש דמי משלוח.

9.7.3. דמי המשלוח ו/או כל הכרוך במשלוח עבור מוצר זהה יכולים להיות שונים והכל בהתאם למקום מגוריו של הרוכש.

10. שונות וכללי

10.1. תנאי שימוש אלה אינם יוצרים והם לא יתפרשו כאילו הם יוצרים שותפות, מיזם משותף, יחסי עובד-מעביד, יחסי שליחות או יחסים בין מעניק זיכיון לבין מקבל זיכיון בין הצדדים לתנאי שימוש אלה. 

10.2. תנאי שימוש אלו וכל תביעה בקשר לפלטפורמה או לשימוש בה תהיה כפופה לחוקי מדינת ישראל, ותתפרש על פי חוקים אלה, מבלי ליתן תוקף לעקרונות ברירת הדין שלה. 

9.3. כל מחלוקת אשר תנבע או תהיה קשורה לשימוש שלך בפלטפורמה תובא לדיון בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב, ישראל, ואתה מסכים בזאת לסמכות השיפוט הייחודית והמקומית של בתי משפט אלה. 

10.4. במקרה שייקבע כי הוראה כלשהי מתנאי שימוש אלה אינה חוקית, בטלה או שמכל סיבה אין אפשרות לאכוף אותה, אזי יראו הוראה זו כהוראה שניתן להפרידה מתנאי שימוש אלה, וההוראה האמורה לא תשפיע על התוקף ועל האפשרות לאכוף הוראה כלשהי מבין ההוראות הנותרות של תנאי שימוש אלה. 

10.5. שום ויתור של מי מהצדדים על כל הפרה או מחדל על פי תנאי שימוש אלה לא ייחשב כוויתור על כל הפרה או מחדל, קודמים או מאוחרים יותר. כל כותרת, כותרת של סעיף או כל כותרת אחרת אשר נכללת בתנאי שימוש אלה שולבה בהם לצורך נוחות ההתייחסות בלבד, וכותרת כאמור אינה מגדירה או מסבירה, בכל דרך, כל סעיף או הוראה אשר נכללו בתנאי שימוש אלה. 

10.6. תנאי שימוש אלה ממצים את מלוא התנאים וההוראות אשר הוסכמו בינך לבין העמותה בקשר לנושא תנאי שימוש אלה והם גוברים על כל הסכמות או הבנות אחרות, קודמות או בו-זמניות, בכתב או בעל-פה בינך לבין העמותה.

10.7. אם אתה מרגיש שאחת או חלק מזכויותיך סוכנו במסגרת האתר ו/או האפליקציה או במקרה ואתה מבקש לקבלת מידע או לשאול שאלות אנא צור איתנו קשר בדוא״ל ואנו נעשה את מירב המאמצים על מנת לטפל בתלונתך או בקשתך. כמו כן, בכל שאלה, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של העמותה במספר הטלפון 055-504-2575, בימים: א-ה בין השעות: 9:00-16:00 או באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני pniot@theblue.org.il

תנאי שימוש - תקנון האתר והאפליקציה הסלולרית

bottom of page